Vážení zákazníci, z důvodu svátků se 1.-3.5. (st-pá) a 8.5. (st) nevaří. Přejeme krásné svátky.

Podmínky ochrany osobních údajů


I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SERVICES FOR LIFE s.r.o., společnost se sídlem na adrese Na Kopcích 393, Třebíč, 674 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod spisovou značkou C 100234 , IČ: 06134033. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: SERVICES FOR LIFE s.r.o., Na Kopcích 393, Třebíč, 67401
  telefon: (+420) 566 466 962
  email: info@f4l.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. IV.
  Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje:
   - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  V.
  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
   - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   - zajišťující služby provozování webu (webhosting) a další služby v souvislosti s provozováním webu
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  VI.
  Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  VII.
  Podmínky zabezpečení vašich osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochranou silnými hesly, antivirem, firewally.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  VIII.
  Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.  Vážení zákazníci, z důvodu svátků se 1.-3.5. (st-pá) a 8.5. (st) nevaří. Přejeme krásné svátky.

  Osobní údaje zákazníků ve stručnosti, souhlas se zpracováním

  Odesláním objednávkového nebo kontaktního formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy v souladu se zákonem a GDPR.

  Prohlašuji, že zadávám své vlastní osobní údaje nebo údaje osoby, od které mám k tomuto souhlas. Prohlašuji, že já a osoba, s jejíž osobními údaji se pracuje, jsme dosáhli zletilosti ve své zemi.

  Uchováváme po dobu 10 let, protože se k nám spousta zákazníků po čase vrací. Výjimkou je údaj o zvláštních dietních požadavcích, které mažeme po 6-ti měsících od poslední objednávky.

  Máte-li zájem, aby byly Vaše osobní údaje smazány po ukončení objednávky, tedy s posledním stravováním, samozřejmě Vám vyhovíme. Takovouto žádost lze sdělit telefonicky, emailem nebo na naši adresu.

  Na základě oprávněného zájmu zpracováváme vaši trvalou adresu (fakturace), adresu doručovací a ostatní údaje zpracováváme za účelem nutné realizace uzavřené kupní smlouvy na dodané stravování.

  Po dobu zpracování může mít přístup k těmto osobním údajům pouze poskytovatel webhostingu (WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708), který je vázán mlčenlivostí a splňuje všechny požadavky ze strany GDPR i zákona České republiky.